بهینه سازی مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک

۵۰,۰۰۰ تومان