طلوع ارتباطات – Etiam ut orci eget augue ( تکمیل کردن بصورت دستی)